DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE ADRESİ

Madde: 1

 1. Derneğin Adı: ‘Çubuk Suffa Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’dir.
 2. Derneğin Merkezi: Derneğin merkezi Ankara/Çubuk’tadır.
 3. Derneğin Şubesi: Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ:

Madde: 2 – Derneğin amacı: Genelde yaygın din eğitimi faaliyetleri çerçevesi içinde kız çocukları başta olmak üzere, genç nesillere Kur’ân ve hâfızlık eğitimi verilmesini sağlamaktır. Dernek, Yaygın din eğitiminin yanında örgün din eğitimi imkânlarından da istifade ederek hafızlık çalışmasını tamamlayan öğrencilerin butik imam hatip okulları ve ilahiyat fakültesi eğitiminin de verilmesini sağlamaya çalışır. Eğitim süreçleri ve ilkeleri konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının talimat ve düzenlemelerini dikkate alarak gerekli tedbirleri alır. Öte yandan eğitimi üstlenilen çocukların sosyal. Kültürel, gelişimlerini sağlamak üzere projeler yaparak milli, manevi ve insani değerleri en üst düzeyde özümsemiş, evrensel değerlerle de mücehhez vatana, millete ve ailelerine faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlar.

DERNEK BU AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMALARI YAPAR:

 1. Dernek amaç ve hizmet konularım gerçekleştirebilmek için yatılı hafızlık Kur’ân kursu  açılması için girişimlerde bulunmak. “Bu bağlamda söz konusu Kur’ân kursunun çağdaş iletişim araçlarından istifadelerini sağlamak üzere bilgisayar vb. benzeri teknik donanımları temin eder.
 2. Eğitim çalışmaları kapsamında öğrencilerin eğitim ve ikamet ile iaşe hizmetlerini gerçekleştirmek üzere taşınır veya taşınmaz mallar almak, satmak, yaptırmak veya üzerlerinde her türlü çalışmaları yapmak,
 3. Dernek, eğitim hizmetlerinin özünü teşkil eden hafızlık çalışmalarının yanında hayatın içinde ihtiyaç duyulan tüm dallarda kurslar açıp dersler verilmesini sağlamaya çalışır.
 4. Dernek, Demeğe hibe edilen menkul ve gayrimenkullerin kayıt ve tescil işlemleri yapar ve masraflarını karşılar.
 5. Dernek eğitimini üstlendiği öğrencilin zaruri masraflarını karşılamak üzere imkânlar ölçüsünde yurt içi ve yurt dışında burslar sağlayabilir.
 6. Dernek, eğitimini üstlendiği öğrencilerin insani değerlerle donanımlı olarak yetişip topluma yararlı birer bireyler olarak yetişmelerini sağlamak üzere sanatsal, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda da gelişmelerini sağlamak üzere projeler hazırlar, faaliyetler gerçekleştirir ve gerekli tedbirleri alır.
 7. Dernek, eğitimini üstlendiği öğrencileri başta olmak üzere veliler ve hayırsever dostlarının gelişmelerden haberdar edilmelerini teminen web sayfası işletir. Ayrıca, imkânlar ölçüsünde gazete, dergi, bülten, takvim, broşür gibi görsel yayınlar çıkarabilir veya bastırabilir.
 8. Dernek tüm bu amaçlarını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişiler, sendikalar, meslek kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar, maddi yardım ve destek alabilir.
 9. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder,
 10. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 11. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için kütüphane benzeri yaşam alanlarını açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder.
 12. Dernek, eğitimini üstlendiği öğrenciler ile velileri ve eğitim hizmetine omuz veren hayırsever dostların ile münasebetlerin geliştirilmesi, derneğin tanınması ve hizmetlerin devam ettirilmesini teminen yemekli toplantılar, konferans, konser, balo, kermes, tiyatro, sergi, spor, geziler ile bilimsel veya eğlenceli etkinlikler düzenler.
 13. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal veya malları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu  bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Madde 3 – Dernek, Eğitimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet gösterir.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 4 – Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullan taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu demeğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Demeğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu karan ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 5 – Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 6 – Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uy
 5. Üye olma” Şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır. Birikmiş aidatlarını ödemek zorundadır. Genel kurulun verdiği karar kesindir.

ÜYELİK HAKLARI:

Madde: 7 – Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde: 8 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI KURULUŞ ŞEKLİ

Madde: 9 – Genel kurul demeğe kayıtlı bulunan üyelerden oluşur.

TOPLANMA ZAMANI

Madde: 10 – Genel kurul 2 yılda bir NİSAN ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulu nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

Madde: 11 – Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kumla katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sitesinde ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.              /

TOPLANTI YERİ

Madde: 12 – Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI:

Madde: 13 – Genel kurul, demeğe kayıtlı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3’ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde: 14 – Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlan karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkam veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarım imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkam veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkam ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkam bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Madde: 15 – Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde: 16 – Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi.
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
 5. Dönek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görev lisi olmayan başkan ve üyelerine v erilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin federasyonlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması
 10. Derneğin vakıf kurması.
 11. Derneğin fesih edilmesi,
 12. Yönelim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.
 13. Mevzuatla genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 14. Genel kurul, derneğin diğer organlarım denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son karan verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işim görür ve yetkileri kullanır.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Madde: 17 – “Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla: Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararlar: ancak toplantıya kanlan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının. üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba katılması ile toplanan ve oy vermenin biriminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yansından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÛYE SAYISI YÖNETİM KURULU

Madde: 18 – Yönetim kurulu. 10 ve 10 yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak bir başkan, üç başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip ve üyeyi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çoğunluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

A – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Demeği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kumla sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, demeğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kumla sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Demeğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

B – YÖNETIM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yansından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hâkimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

C – DENETLEME KURULU

Denetleme kurulu 3 Asıl 3 Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.

Denetleme Kurulunun görevleri:

 1. En geç yılda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.
 2. Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önce hazırlanacak yıllık raporları genel kumla sunmak.
 3. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde: 19 – Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konulan doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve  denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde: 20 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynaklan ile karşılanamayacak miktarlarda ve demeği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ

Madde: 21 – Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları yönetim kurulu tarafından belirlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde: 22 – Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) ““Gider Makbuzu” veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kimim veya kuruluşlar tarafından demeğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

ALINDI BELGELERİ

Madde: 23 – Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

YETKİ BELGESİ

Madde: 24 – Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu karan ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi“ dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgesinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir, biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ;

Madde: 25 – Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde: 26 – Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu  tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde: 27 – Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kuml Sonuç Bildirimi” yönetim kurulu  başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılması halinde;

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kuml toplantı tutanağı örneği,
 2. Tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulu  üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış örneği, eklenir.

TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ

Madde: 28 – Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

Madde: 29 – Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM

Madde: 30 – Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

Madde: 31 – Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydan gelen değişiklikler Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN HARCAMALARI

Madde: 32 – Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paralan milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile saymanın çift imzası ile mümkündür.

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paralan otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatımlar. Ancak tahsilatı dernekler mevzuatında belirtilen miktarı geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde: 33 – Derneğin gelir kaynakları

 1. Üye aidatı ve giriş aidatı
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen eğlence, temsil, konser, spor yarışması ile bilimsel toplantılar, kültürel projeler ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
 4. Bağışlar ve yardımlar
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Dernekler mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum \ e kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla zorunludur.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde: 34 – Derneğin defter ve kayıtlan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uvgun olarak tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Demeğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, demeğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Işletme Hesabı Defteri: Dernek adına alman gelirler ve yapılan giderler açık ve  düzenli olarak bu deftere işlenir.

İSTEĞE BAĞLI

 1. Demirbaş Defteri: Demeğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 2. Almdı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde: 35 – Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için demeğe kayıtlı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde: 36 – Dernek Genel Kurulu  her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin fesline karar verebilmesi için, tüzüğe göre demeğe kayıtlı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. îlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu  tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir fesih karan ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulu n alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe üişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Çubuk Suffa Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Demeği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarım inceler. İnceleme esnasında demeğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtlan ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa mallan paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklan, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin mal varlığı köy tüzel kişiliğine devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu  üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde: 37 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.